کارت های بانکی

کارت های PVC مانند کارت های شناسایی، عضویت، باشگاه مشتریان.