کارت ملی و هویتی

کارت های PVC مانند کارت های شناسایی، عضویت، باشگاه مشتریان.