صدور انواع کارت های هوشمند پرسنلی، دانشجویی، دانش آموزی، باشگاه مشتریان، بانکی، کارت های حضور و غیاب، ورود و خروج، کارت ملی، کارت بیمه.

کارت های الکترونیکی هوشمند (Chipset

کارت PVC خام

کارت های الکترونیکی هوشمند (Chipset

کارت پرسنلی هوشمند

کارت های الکترونیکی هوشمند (Chipset

کارت حضور و غیاب و پارکینگ

کارت های الکترونیکی هوشمند (Chipset

کارت دانشجویی و دانش آموزی

کارت های الکترونیکی هوشمند (Chipset

کارت ملی و هویتی

کارت های الکترونیکی هوشمند (Chipset

کارت های بانکی

کارت های الکترونیکی هوشمند (Chipset

کارت هوشمند بیمه

کارت های الکترونیکی هوشمند (Chipset

کارت ویزیت هوشمند